Учители на срочен трудов договор

Учители на срочен трудов договор

Понастоящем, в рамките на страната е изключително разпространена практиката, според която с учители, младши учители и други преподаватели се сключват срочни трудови договори за изпълнение на съответната преподавателска длъжност, като обикновено за време на изпълнение на договора се сочи началото и края на учебната година, например от 15.09 до 30.07. на следващата година.

Това е напълно незаконна практика, защото според сега действаща нормативна уредба, началното сключване на срочен трудов договор за определено време е допустимо само за временни, сезонни и краткотрайни работи.

Временна работа

Учителите, младши учителите и другите преподаватели организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, съдействат за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда, изпълняват норма за задължителна преподавателска работа и други задължения, съгласно длъжностната си характеристика.

Следователно естеството на законовите задължения на учителя и младши-учителя правят невъзможно квалифицирането на трудовата им дейност като временна, сезонна или краткотрайна.

В този смисъл е и трайната практика на Върховния касационен съд.

Изключението

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко от една година може да се сключи за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Съгласно легалното определение, "изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ, е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Посочените разпоредби са императивни, поради което следва да се приеме за задължително изискването на § 1, т. 8 от ДР на КТ обуславящите срочността на трудовия договор обстоятелства да са категорични и вписани в трудовия договор. Това също обикновено не се случва.

Незаконност на уволнението

В резултат, уговорката за срочност на договора се оказва недействителна. Съгласно чл. 68, ал. 5 КТ, срочен трудов договор за определено време, сключен в нарушение на чл. 68, ал. 3 и 4 КТ се смята сключен за неопределено време. Трудовият договор се е превърнал в трудов договор за неопределено време по силата на закона и като такъв не може законосъобразно да бъде прекратен поради изтичане на срока, посочен в него.

Ако това все пак се случи, уволнението е незаконно, с всички следващи от това правни последици.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.