Кои сме ние

Фондация „Право Е” е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписано в регистъра на Министерство на правосъдието.

Създаването и текущото обновление на настоящия интернет портал се финансира от Фондацията.

Съдържанието на портала обхваща изложение по основните права на човека, разпространени техни нарушения в българската среда, принципните възможности за фактическо или юридическо противодействие, информация от полза за социално уязвими групи – лица, претърпели увреждания, икономически по-слаби страни – работници или служители в затруднено положение или лица, чийто статус е застрашен от действия или бездействия на органи на публичната власт.