Подбор

Подбор

Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване на щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

При съкращаване на една или няколко от съществуващите в щата няколко на брой еднородни длъжности (трудови функции) и при намаляване обема на работа, прекратяването на трудовите договори с работниците и служителите, заемащи съкращаваната длъжност, съответно работници и служители на длъжности в намаления обем работа, подборът е не само право, но и задължение за работодателя.

Упражняването на подбора следва да е насочено към определена от законодателя цел - да бъде в интерес на производството или службата и към конкретно посочени резултати - да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. 

Определяне на законни критерии за подбор

Критериите, които работодателят оценява, за да извърши подбор, трябва да бъдат относими към нормативно регламентираните критерии за по-добра квалификация и по-качествено изпълнение на работа, както и да са еднакви спрямо служителите, участващи в подбора. Пример за допустими критерии са образователна степен, квалификационна степен, трудов стаж по съответната специалност, а за недопустими – пол, семейно положение, дали служителя е пушач и всякакви други критерии, които не са свързани с квалификацията и качеството на работа.

Спазване на критериите

Подборът обхваща конкретни действия, които се свеждат до оценка работата на всеки участник в него, както и до съпоставянето на приетите показатели за изпълнение на законовите критерии - кои работници и служители имат по-висока квалификация и работят по-добре. Това означава, че работодателят следва да установи пред съда не само че критериите, определени от него са законни, но и че впоследствие ги е спазвал, като например по-високата образователна степен и по-дълъг професионален опит носи повече точки при оценяването и пр. 

Съдебен контрол

Преценката на работодателя, кой от служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производство по иск за отмяна на незаконно уволнение. Незаконен би бил всеки подбор, приложен към основания за уволнение извън изброените в чл. 329, ал. 1 КТ, при невключване на всички необходими участници, неприлагане на законовите критерии, обективното несъответствие на оценката по отделните показатели с обективно проявените професионални качества и квалификация /подготовка/ на работника или служителя с оглед на възложената работа. 

Формата на извършване на подбора е въпрос на работодателска преценка. Доказването му при оспорване, както на неговото извършване, така и на останалите въпроси, е в тежест на работодателя. Допустими са всички доказателствени средства.

Последицата от незаконосъобразното упражняване на правото на подбор е уважаване на иска за отмяна на незаконното уволнение и следващите от това правни последици.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.