Процедура за обезщетение при бавно правосъдие

Процедура за обезщетение при бавно правосъдие

В предишна статия по темата беше изяснено понятието разумен срок при разглеждането на дела и административни производства и че неспазването му поражда право на обезщетение за увредените. Как обаче се реализира то?

Специален административен ред

Многобройните осъждания на Република България в Европейския съд по правата на човека за неспазване на изискването за разумен срок наложиха създаването на вътрешен компенсаторен механизъм, който да предостави сигурен и достъпен ред за обезщетяване на увредените от това нарушение. Решението беше взето както от икономически /минимизиране на разноските по водене на дела пред съда в Страсбург/, така и имиджови съображения, но така или иначе, в в Закона за съдебната власт се уреди ясна процедура за предварително заявяване на претенция за обезщетение за бавно правосъдие.

Така съдебно производство по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди вече може да се води само когато е изчерпана административната процедура за обезщетение за вреди по реда на глава трета "а" от Закона за съдебната власт, по която няма постигнато споразумение.

Процедура

Важно е, че по реда на тази глава се определя и изплаща обезщетение в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека в размер не повече от 10 000 лв. Очевидно, когато се претендират вреди в по-голям размер, до споразумение няма да се стигне и защитата ще е в съдебния процес по ЗОДОВ.

Заявленията за изплащане на обезщетение се подават в 6-месечен срок от приключване на съответното производство с окончателен акт чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до министъра на правосъдието.

По казусът се извършва внимателна проверка, която приключва с протокол, който отговаря на въпроса какъв е общият период на производството; за периода на забавяне, за което отговорност носи компетентният орган; за периода на забавяне, което се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител, т.е. каква времева част от процеса е неразумна, извън неизбежно необходимата, съобразно конкретната фактическа обстановка.

Когато правото на заявителя на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е нарушено, министърът на правосъдието или оправомощено от него лице определя размер на обезщетението съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя. Обезщетението почти винаги покрива неимуществени вреди, поради което критериите за неговия размер, подробно очертани в тази статия, са напълно относими.

Проверката на обстоятелствата и произнасянето по заявлението се извършват в 6-месечен срок от постъпването му.

Съдебна защита

При негативен за гражданина или юридическото лице резултат, поради установена липса на основание или недостатъчен размер на предлаганото обезщетение, спорът може да са развие пълноценно по реда на ЗОДОВ пред гражданските съдилища по общия процесуален ред – с двустепенно обжалване.

След изчерпването на националния съдопроизводствен ред – неудовлетворителна административна процедура и съдебни производства, може да бъде сезиран и Европейският съд по правата на човека, при наличие на останалите предпоставки за това.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.