Отговорност на медиата за коментари на потребители

Отговорност на медиата за коментари на потребители

Фактите по спора

Бяха разгледани в предходната статия по темата. Запозналите се с нея могат да ги пропуснат.

Европейският съд по правата на човека разглежда жалба на Делфи, един от най-големите новинарски портали в Естония, в който се публикуват до 330 статии на ден. Дневно към тях посетители на сайта добавят около 10 000 коментара. Под статия, засягаща публичен проблем, свързан с дейността на конкретно търговско дружество, впрочем изготвена съвсем балансирано и съгласно правилата на журналистическата етика се развихря дискусия, довела до около 20 коментара, еднозначно обидни, вулгарни, съдържащи призиви за насилие,  непочиващи на факти и обективни обстоятелства и накърняващи репутацията на търговеца, които стоят извън правото на свободно мнение на лицата, които са ги изказали. Шест седмици по-късно, дружеството подава жалба пред Делфи относно увреждащото съдържание, публикувано в секцията коментари към техния портал, след което те незабавно са изтрити.

С влязло в сила съдебно решение Върховният съд на Естония осъжда Делфи да заплати на търговеца обезщетение за вреди в размер на 320 евро, поради неупражнен контрол върху съдържание, въведено от потребителите на портала. 

Европейският съд по правата на човека заключава – медиата носи отговорност за коментарите на потребителите и следва във всеки случай да взема достатъчни мерки за защита от език на омразата. В противен случай носи отговорност за причинените вреди, наред с автора на деянието.

Кои мерки на медиата са необходими и дължими, отвъд които няма отговорност и защо не са били достатъчни в конкретния случай? Ето опит за систематичното им извеждане.

Особености на поставения в публикацията проблем

Разглежданият в публикацията казус, засягащ дейността на търговското дружество, макар и в отрицателен за компанията аспект, е представен качествено и професионално. Подценен е обаче публичният ефект на статията, който предвид тематика, е следвало да наведе медиата на очакване за висок риск от негативни коментари, отиващи извън границите на приемливия критицизъм. Впоследствие самият брой на коментарите свидетелства интереса към материята и е могъл да въздейства предупредително за необходимост от проверки за език на омразата. Такива не са сторени.

Word based filter

Порталът на Делфи разполагал със система за защита от публикации, съдържащи обидни или вулгарни думи, която реагирала въз основа на проверка в база данни за подобни думи и изрази, т.нар word based filter. Тя обаче не била на необходимото качество и позволявала лекото й заобикаляне от потребителите чрез сродни думи, особеното им въвеждане и по друг начин.

Публикуване на коментар

За подаване на коментар към статия не се изисквала предварителна регистрация в сайта, коментарите не се проверявали от никого преди публикация, нито имало възможност за бърза проверка непосредствено след публкикуване. Макар че никоя от тези мерки принципно не е задължителна, липсата им, в комбинация с другите фактори, е дала важно отражение за извода на съда за лоша организация и ефективен контрол.

Докладване на коментар

Като положителна е оценена системата за докладване на коментари, които са обидни или клеветически и бързото вземане на мерки срещу тях чрез тяхното изтриване. Тя е уредена максимално опростено и достатъчно за задействането й е докладването на коментара чрез специален бутон, без необходимост да се формулира причина защо е считан за неподходящ и без да се изисква специална форма на уведомяване на медиата чрез писмо или по друг по-формален начин.

Служебна проверка на съдържание

Проблем обаче се оказва силно отслабеното служебно начало, ангажиментът на медиата по свой почин да контролира съдържанието, дори и да не е сезирана. Неслучайно процесните коментари престояват на сайта повече от един месец, преди да бъдат премахнати. Отрицателно значение има и невъзможността на потребителите сами да редактират или да изтриват съдържание. Веднъж публикувано, контролът върху него преминава изцяло върху доставчика на услугата. Това прави подобна проверка по инициатива на медиата още по-необходима.

Предупредителни съобщения

Като правилна е оценена мярката в сайта да бъде налично съобщение, забраняващо публикуването на обидни, клеветящи, заплашващи и др. коментари, както и предупреждението, че за тях отговорност носят лицата, които са ги направили, без да обвързват Делфи. Това обаче, в случай че не даде очаквания възпиращ ефект, не може да бъде основание за освобождаване от отговорност. 

Репутация

Предвид са взети и твърденията за лоша репутация на сайта като пространство на безконтролното публикуване на коментари и ниския размер на претендираното и потвърдено от съда обезщетение.

Изводи 

Въз основа на всичко гореизложено и в частност обидния и клеветнически характер на коментарите, обстоятелството, че те представляват реакция на статия, публикувана от Делфи в нейния професионално управляван портал с намерение за извличане на печалба, недостатъчността на мерките за избягване на вреди и осигуряване на реалистична възможност автора на коментара да бъде държан отговорен, както и разумния размер на присъденото обезщетение, Съдът счита че отговорността на новинарския сайт е пропорционална рестрикция на правото му на свободно изразяване.

Разгледаните мерки за контрол върху съдържание, въведено от потребители, дава ясна представа за това, че медиата не може да остане безразлична към публичната активност, която провокира и трябва да я следи и държи в разумни граници. Обиденият и опозореният, от друга страна, може да търси и директната отговорност на медиата, когато не се е погрижила да изпълни това свое задължение.

 

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.