Съкращаване на щата

Съкращаване на щата

Според българското трудово законодателство, работодателят, за разлика от служителя, не може с изтичане на едно писмено предизвестие (например едномесечно), да сложи край на трудовото правоотношение. Трудов договор може да бъде прекратен от страна на работодателя само на някое от основанията, изрично посочени в Кодекса на труда.

По тази причина, за да се реализира желанието на работодателя за отстраняване на конкретен служител, често се използват по незаконен начин иначе съществуващи законови възможности.

Най-употребяваните от тях са дисциплинарното уволнение или уволнението поради съкращаване на щата.

Съкращаване на щата 

Законовата цел на това основание за прекратяване на трудовия договор се състои в това, работодателят да може да оптимизира своята дейност, като поддържа съществуването на такъв вид и брой длъжности в неговото предприятие, каквито и колкото са му необходими според предмета му на дейност и текуща натовареност.

Това означава, че съкращаване на щата може да се извърши в някоя от следните ситуации:

- когато се закрива определена длъжност в предприятието и тя повече не се изпълнява;

- когато работните задачи, включени в една закривана длъжност, се разпределят между други оставащи длъжности;

- когато работните задачи, включени в една закривана длъжност преминат към новосъздадена длъжност, която обаче има предвидени и включени в нея съществено нови по своята характеристика трудови функции (трансформиране); 

- когато определена трудова функция започва да се извършва от по-малък брой служители.

Фиктивно съкращаване на щата

Възможно е обаче, работодателят да не преследва законовата цел за оптимизация на дейността си, а да се опита чрез съкращаване на щата да извърши персонална подмяна на своите служители, поради субективни предпочитания, включително за отстраняване на неудобни служители, синдикални членове, блокиране на професионалното развитие, лична вражда, отмъстителност и пр. В тези случаи може  да се окаже, че посочените по-горе обективни условия за съкращаване на щата не са налице. 

Така например, според длъжностното разписание длъжността е закрита и вече не съществува или е разпределена между действащи служители. При разглеждане на длъжностни характеристики и на други доказателства обаче става ясно, че това е само формално, а трудовата функция, като система от трудови задължения, е преминала към новосъздадена длъжност, макар и под друго наименование. Възможно е също длъжността уж да се изпълнява от по-малък брой лица, а всъщност нова длъжност да съдържа основните елементи на трудовата функция на длъжност, от която са закрити щатни бройки, както и други хипотези на мнимо съкращаване на щата.

Подбор

При съкращаване на една или няколко от съществуващите в щата няколко на брой еднородни длъжности /трудови функции/, прекратяването на трудовите договори с работниците и служителите, заемащи съкращаваната длъжност, задължително се предпоставя от подбор. Той трябва да е организиран и проведен от работодателя по начин, така че да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Изпълнението на задължението за подбор става част от правото на уволнение и подлежи на съдебен контрол. 

Последици на незаконното уволнение

Уволнение, извършено в нарушение на изискванията на закона, може да се атакува в съда, който да постанови неговата отмяна, със следващите се от това правни последици.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.