Съдебна отмяна на уволнение - последици

Съдебна отмяна на уволнение - последици

При наличие на съмнение в законността на извършеното уволнение, било поради неправилно установена от работодателя фактическа обстановка, неспазена процедура, липса на съответствие между нарушението и наказанието или подбор, или други причини, в интерес на работника или служителя е да предприеме действия по съдебна защита на правата си.

Възстановяване на работа

След успешно провеждане на производство за отмяна на дисциплинарно уволнение, работникът или служителят има право да избере дали да се възстанови на длъжността, от която е незаконно уволнен или да продължи да изпълнява трудовата си функция при новия си работодател, ако е започнал друга работа. Ако предпочете възстановяване, служителят може да да напусне текущата си работа без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 8 от КТ).

Обезщетение за оставане без работа

Работникът или служителят има право и на обезщетение, в размер на брутното си трудово възнаграждение за периода на оставане без работа поради уволнението, но не повече от шест месеца (чл. 225, ал. 1 от КТ). Ако е започнал друга работа веднага, но на по-ниска заплата, то тогава има право на разликата между възнагражденията за същия шестмесечен срок. 

Промяна на записването в трудовата книжка

Отмяната на заповедта за уволнение води до отпадане на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и до съответната корекция в трудовата книжка.

Трудов и осигурителен стаж

Времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнението, от момента на връчване на заповедта, до възстановяването му с влязло в сила съдебно решение, се признава за трудов и осигурителен стаж /чл. 9, ал. 3, т. 1 от КСО/.

Платен годишен отпуск

Според чл. 42, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Както се каза, времето от уволнието до възстановяване на служителя се признава за трудов и осигурителен стаж. Следователно служителят има право да ползва натрупания за целия период годишен отпуск. Ако договорът бъде прекратен преди ползването на отпуска, следва да се плати обезщетение за неизползвания отпуск.

Давност

Обръщаме внимание, че съдебната защита срещу незаконно уволнение може да се инициира в срок до два месеца от връчването на заповедта за уволнение, след което работодателят има основателно възражение за погасителна давност.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.