Дисциплинарно уволнение

Дисциплинарно уволнение

Дисциплинарното уволнение е способ за прекратяване на трудовия договор от работодателя при виновно извършено от работника или служителя тежко нарушение на трудовата дисциплина.

Основания

Дисциплинарно наказание "дисциплинарно уволнение" може да се налага за три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; системни нарушения на трудовата дисциплина и всякакви други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Тежестта на нарушението се преценява с оглед на всеки конкретен случай.

Изискване на писмени обяснения и закрила по чл. 333 от КТ

Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. По същия начин се процедира ако служителят се ползва със закрила при уволнение, а не е поискано или дадено разрешение от Инспекцията по труда.

Заповед за наказание

Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Нарушението трябва да бъде описано достатъчно конкретно, точно и ясно, за да разбере служителят при какви фактически основания е наказан. Правна значимост имат единствено отразените в заповедта фактически обстоятелства. Впоследствие те не могат да се изменят, дори и в съдебния процес.

Съразмерност на наказанието

Законът изисква от работодателя, при определяне на дисциплинарното наказание да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя, така че най-тежкото дисциплинарно наказание да се налага само за действително сериозни дисциплинарни нарушения.

Срокове за налагане на наказание

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. След изтичане на някой от тези срокове се погасява правото на работодателя да наложи наказание, дори нарушението да е безспорно установено.

Неблагоприятни правни последици на дисциплинарното уволненение

От една страна, това е самото прекратяване на трудовото правоотношение, което по принцип работодателят, за разлика от работника или служителя, не може да извършва свободно, по своя преценка, а само на изрично посочени основания в Кодекса на труда – съкращаване на щата, закриване на предприятието, липса на качества за изпълняваната длъжност и други подобни. Прекратяването настъпва незабавно, без предизвестие, от момента на връчване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание. 

От друга страна, доколкото в трудовата книжка се вписва основанието за прекратяване на трудовия договор – дисциплинарно уволнение, това може да има възпиращ ефект за следващи работодатели, които е възможно да направят изводи за неблагонадеждност на съответния кандидат. 

Работодателят може да претендира обезщетение от работника или служителя за това, че поради виновното неизпълнение на трудови задължения от последния, се е наложило да се лиши от работна сила. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието (чл. 221, ал. 2 от Кодекса на труда).

Най-сетне, последиците се разпростират и върху размера на обезщетението за безработица на дисциплинарно уволнения. Съгласно чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване, безработните лица, чието правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца. Този размер се получава като броя на работните дни в месеца се умножи по минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2017 г. минималния дневен размер е 7,20 лв.

Съдебно оспорване

Следователно при наличие на съмнение в законността на извършеното уволнение, било поради неправилно установена от работодателя фактическа обстановка по случая, неспазена процедура по уволнението, липса на съответствие между нарушението и наказанието, или други причини, в интерес на работника или служителя е да предприеме действия по съдебна защита на правата си. 

Успешното провеждане на производство за отмяна на дисциплинарното уволнение, има за работника или служителя изключително важни правни последици.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.