Закрила при уволнение /чл. 333 от КТ/

Закрила при уволнение /чл. 333 от КТ/

Мога ли да бъда уволнен по време на болничен?

Когато някой зададе този въпрос, макар да не знае това, се интересува от приложението на защитната разпоредба на чл. 333 от Кодекса на труда.

Приложно поле

Според нея, работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск.

Има и още някои хипотези на защита, но тези са най-разпространените.

Болестите, визирани в т. 3, са изведени от Наредба № 5 от 1987 г. са следните:

1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;
3. онкологично заболяване;
4. професионално заболяване;
5. психично заболяване;
6. захарна болест.

Уточняваме, че разрешен отпуск по т. 4 е всеки отпуск, който се ползва по надлежния за това ред – така например, т.нар. болничен представлява от правна гледна точка определено здравословно състояние, констатирано от органите на медицинската експертиза /напр. личен лекар/, което е основание за ползване на отпуск поради временна неработоспособност, който именно като вид разрешен на лицето отпуск е причина за закрилата.

Разрешение от Инспекция по труда

За разлика от популярното схващане, в действителност прави впечатление, че уволнението не е напълно изключено, а предпоставено от предварително разрешение на инспекцията по труда. Факт е обаче, че по правило такова разрешение от администрацията не се дава, поради което логично се е стигнало до това впечатление на едва ли не абсолютна забрана.

Много е важно да се знае, че според актуалната практика на Върховния касационен съд, защитата по чл. 333 е има обективен характер и цели да запази работника от неблагоприятните последици на уволнението по социални и хуманни критерии.

Това означава, че преди да пристъпи към уволнение, работодателят е този, който следва да изиска информация и даде достатъчно време на служителя да се снабди и представи необходимите му документи, обосноваващи закрилата. Ако това не се случи или се премине към уволнение без никакво съобразяване със законовата процедура, последствията са недвусмислени.

Съгласно императива на чл. 344, ал. 3 от Кодекса на труда, в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварително съгласие на Инспекцията по труда и такова съгласие не е било искано, респ. дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Договор със срок за изпитване

За съжаление, когато трудовият договор е сключен със срок на изпитване, закрилната разпоредба на чл. 333 от КТ не важи и работникът или служителят може да бъде уволнен в срока на изпитване по всяко време, независимо от наличието на едно или повече обстоятелства по чл. 333 от Кодекса на труда.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.